Quy định nhóm nghiên cứu mạnh  
Quy định về tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị, Tọa đàm  
Quy định về hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hànhvà sử dụng Giáo trình, TLHT Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quy chế quản lý đề tài đề án khoa học công nghệ Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Quy định tổ chức Hội thảo Hội nghị  
Quy trình xây dựng giáo trình, tài liệu học tập  
Quy trình tổ chức Hội nghị, hội thảo  
Quy trình thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở  
Quy trình Xây dựng, đánh giá, cập nhật và chỉnh sửa CTĐT