Hướng dẫn về việc xét công nhận và chi hỗ trợ bài báo khoa học công bố quốc tế năm 2023  
Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, xuất bản, in, phát hành và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học của Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Mẫu lý lịch khoa học  
Nghị quyết của Đảng bộ Trường về thúc đẩy hoạt động NCKH và HTQT giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030  
Nghị quyết của Hội đồng Trường về thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030  
857-Quy định về trích dẫn và chống đạo văn Trường ĐH Tài chính - Marketing  
845-Quy định về hoạt động NCKH của Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing  
844-Quy định về hoạt động NCKH của Giảng viên Trường ĐH Tài chính - Marketing  
Quy định nhóm nghiên cứu mạnh  
Quy định về tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị, Tọa đàm