Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư, Giáo sư 2022  
Danh sách ứng viên GS, PGS 2022 báo cáo tổng quan  
Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2022  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH BAY BÁO CÁO KHOA HỌC TỔNG QUAN  
Công văn 92 về việc kê khai hồ sơ và BĐK  
Công văn 86 về việc tập huấn công tác xét công nhận chức danh GS, PGS 2022  
Kế hoạch làm việc của HĐ CDGSCS 2022  
Quyết định bổ nhiệm các chức danh HĐ CDGSCS 2022  
Quyết định thành lập HĐ Giáo sư cơ sở  
Giới thiệu danh sách ứng viên tham gia HĐ Chức danh GSCS 2022