[2022] Kế hoạch triển khai Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần thứ 11 -2022  
QĐ công nhận hoàn thành đề tài SVNCKH năm 2020  
QĐ phê duyệt đề tài SVNCKH 2021  
Giải thưởng SVNCKH-Eureka của Thành đoàn TPHCM 2020  
Giải thưởng SVNCKh của Bộ GDĐT 2020  
[2020] KH triển khai giải thưởng Tài năng Kinh tế trẻ dành cho sinh viên lần thứ 10  
Kế hoạch và Thể lệ Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học - Eureka lần thứ 22 năm 2020  
UFM tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2019  
TB điều chỉnh thời hạn xét Giải thưởng Sinh viên NCKH 2020  
Kế hoạch số 94/KH-BGDDT tổ chức xét tặng Giải thưởng