UFM tổ chức Hội thảo “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay…”  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo  
[2020-UFM] Thư mời tham dự Hội thảo  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học  
[2020] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc tế  
[2020-Viện KHXH Vùng Tây Nguyên] Thư mời viết tham luận HTKH Quốc gia  
[2020-ĐH Công Đoàn] Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo