[2020-UFM] Thư mời tham dự Hội thảo cấp Trường  
[2020-HV Ngân hàng]_Thư mời viết bài Hội thảo  
[2020-Học viện chính trị KVII] Thư mời viết bài Hội thảo KH  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo cấp Trường  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo cấp Trường  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học  
[Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng] Thư mời viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán và Kiểm toán (VCAA 2020)  
[2020-ĐH Quốc gia TPHCM] Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học  
UFM tổ chức Hội thảo “Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay…”  
[2020-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo