Thư mời viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc gia lần XIV về  
[UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế  
[2021-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học:  
[2021-UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học:  
[2021_ĐH Kinh tế ĐH Đà Nẵng]_Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế về Quản trị và Kinh doanh (COMB-2021)  
[UFM] Thư mời viết bài HTKH  
[UFM] Thư mời viết bài HTKH:  
[2021-ĐH Văn Lang] Thư mời viết bài HTQT  
[2021-UEF] Hội thảo khoa học về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh thương mại (Conference on Finance, Accounting and Commerce Business – CFAC 2021)  
[UFM] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp Thành phố với chủ đề :