Danh sách đề tài nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2019  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghiệm thu năm 2018  
Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở nghiệm thu năm 2017  
Kế hoạch và biểu mẫu thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2019  
Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017  
Các biểu mẫu theo Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017  
Công bố báo cáo khoa học theo chuẩn quốc tế và Kỹ năng mềm cho nghiên cứu khoa học  
Quy định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học của UFM  
Một số khái niệm về sở hữu trí tuệ