Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài tỉnh Khánh Hòa  
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Kế hoạch thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm 2020  
Danh sách đề tài nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2019  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghiệm thu năm 2018  
Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở nghiệm thu năm 2017  
Kế hoạch và biểu mẫu thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2019  
Các biểu mẫu theo Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017  
Công bố báo cáo khoa học theo chuẩn quốc tế và Kỹ năng mềm cho nghiên cứu khoa học  
Quy định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học của UFM