Danh sách bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế xét chi năm 2022  
Hướng dẫn về việc xét công nhận và khen thưởng đối với bài báo khoa học công bố quốc tế năm 2022  
Quyết định số 706/QĐ-ĐHTCM ngày 11/3/2022 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 708/QĐ-ĐHTCM ngày 11/3/2022 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 707/QĐ-ĐHTCM ngày 11/3/2022 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 709/QĐ-ĐHTCM ngày 11/3/2022 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 867/QĐ-ĐHTCM ngày 28/3/2022 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 705/QĐ-ĐHTCM ngày 11/3/2022 về việc công nhận nhóm nghiên cứu mạnh Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Quyết định số 2217/QĐ-ĐHTCM ngày 3/12/2021 Quy định về khuyến khích hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Danh sách bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI xét thưởng trong năm 2021