Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh đối với đề tài do PGS.TS. Hồ Thủy Tiên  
Đề xuất nhiệm vụ Khoa học & công nghệ tỉnh Bình Phước năm 2022  
Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đề án cấp cơ sở; giáo trình; tài liệu học tập; đề án mở ngành, mở chuyên ngành năm 2021  
Hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài tỉnh Khánh Hòa  
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing  
Kế hoạch thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu học tập năm 2020  
Danh sách đề tài nghiệm thu 6 tháng đầu năm 2019  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở nghiệm thu năm 2018  
Danh sách đề tài NCKH cấp cơ sở nghiệm thu năm 2017  
Kế hoạch và biểu mẫu thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2019