Phòng Quản lý khoa học

NCKH GIẢNG VIÊN

hits Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017 qlkh 229
2 Các biểu mẫu theo Quy định Hoạt động khoa học và công nghệ UFM 2017 qlkh 282
3 Quy định về Đạo đức trong Giảng dạy, Nghiên cứu khoa học của UFM qlkh 1553
4 Công bố báo cáo khoa học theo chuẩn quốc tế và Kỹ năng mềm cho nghiên cứu khoa học qlkh 3090
5 Một số khái niệm về sở hữu trí tuệ qlkh 593