Phòng Quản lý khoa học

Văn bản pháp quy

Email In PDF.

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 (ngày 16/6/2017) (Xem chi tiết tại đây)

Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 (ngày 18/6/2013) (Xem chi tiết tại đây)

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 (ngày 19/6/2009) (Xem chi tiết tại đây)

Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 (ngày 29/11/2005) (Xem chi tiết tại đây)

Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật KH&CN số 08/2014/NĐ-CP (ngày 27/1/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học số 99/2014/NĐ-CP (ngày 25/10/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (ngày 22/04/2015) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia sử dụng NSNN số 10/2014/TT- BKHCN (ngày 30/5/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước Số 07/2014/TT-BKHCN (ngày 26/5/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ số 11/2013/TT-BKHCN (ngày 29/3/2013) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt dự án KH&CN phát triển sản phẩm Quốc gia số 12/2013/TT-BKHCN (ngày 29/3/2013) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư hướng dẫn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước số 06/2012/TT-BKHCN (ngày 12/3/2012) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư ban hành Quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học số 22/2011/TT-BGDĐT (ngày 30/5/2011) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước số 12/2009/TT-BKHCN (ngày 8/5/2009) (Xem chi tiết tại đây)

Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học số 70/2014/QĐ-TTg (ngày 10/12/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 số 418/QĐ-TTg (11/04/2012) (Xem chi tiết tại đây)

CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nghị định về Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục số 73/2012/NĐ-CP (ngày 26/9/2012) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư ban hành quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 04/2015/TT-BCA (ngày 05/01/2015) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư hướng dẫn suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam số 140/2014/TT-BTC (ngày 24/09/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư về Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam số 03/2014/TT-BGDĐT (ngày 25/02/2014) (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư về việc hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam số 120/2012/TT-BTC (ngày 24/7/2012) (Xem chi tiết tại đây)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam số 76/2010/QĐ-TTg (ngày 30/11/2010) (Xem chi tiết tại đây)

 

CÁC VĂN BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT: Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT: Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Xem chi tiết tại đây)

Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT: Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học (Xem chi tiết tại đây)

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 13:45 )