Phòng Quản lý khoa học

Văn bản pháp quy

Email In PDF.

Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở ban hành kèm theo thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.

Quyết định số 1236/QĐ-ĐHTCM 8/8/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Quyết định 1237/QĐ-ĐHTCM 8/8/2016 Danh sách Ủy viên Thường trực Hội đồng khoa học và Đào tạo trường Đại học Tài chính - Marketing

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09 Tháng 8 2016 10:32 )